Detailplaneeringud

Raasiku alevikus Meierei tn 36 katastriüksusel ja lähiajal detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 11.02.2019. a otsusega nr 4 algatati detailplaneering Raasiku alevikus Meierei tn 36 (65101:001:0049) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega katastriüksus kaheksaks elamumaaks ja üheks transpordimaaks. Seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine, tänavavalgustus ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga. Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.