2013. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus Nurme tn 13 kinnistul ja lähialal.

Raasiku Vallavalitsuse 29. mai 2013. a korraldusega nr 137 algatati detailplaneering Raasiku vallas Aruküla alevikus Nurme tn 13 (katastritunnus 65101:002:0580, pindala 2769 m²) kinnistul ja lähialal.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa jagamine kaheks üksikelamu krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering koostatakse vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule. Detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamine jäeti algatamata sama korraldusega, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju