2013. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Kurgla külas Pääsukese, Rähni ja Särevälja kinnistutel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 20. juuni 2013. a korraldusega nr 162 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kurgla Külas Pääsukese (katastritunnus 65101:002:0121, pindala 8,79 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) Rähni (katastritunnus 65101:002:0117, pindala 10,88 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Särevälja (katastritunnus 65101:002:0143, pindala 5,17 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistutel ja lähialal ulatuses, mis on vajalik planeeringuga ettenähtud tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamiseks ning maa sihtotstarbe muutmiseks vastavalt kehtestatud üldplaneeringule. Detailplaneeringuga toimub kahe ühe hektari suuruse elamumaa krundi moodustamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Sama korraldusega jäeti detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.