2013. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Igavere külas Kadaka ja Raudkivi kinnistutel ja lähialal koostatud detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus on 21.10.2013. a korraldusega nr 296 vastu võtnud Raasiku vallas, Igavere külas Kadaka ja Raudkivi kinnistutel ja lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel ja detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isiku kulul Karisma Arhitektid OÜ poolt.

Detailplaneeringuga toimub kruntide sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine väikeelamutele, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine ning sellega antakse haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtted. Detailplaneering on vastavuses Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.11.2013. - 27.11.2013. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja valla veebilehel www.raasiku.ee. Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 28. novembriks 2013. a kella 17.00 või e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee.