2012. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Jägala mnt 6a kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 24. oktoobri 2012. a korraldusega nr 265 algatati detailplaneering Raasiku vallas Raasiku alevikus Jägala mnt 6a (katastritunnus 65101:008:0033, pindala 4788 m²) kinnistul ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa jagamine kolmeks üksikelamu krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering koostatakse vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule. Detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamine jäeti algatamata Raasiku Vallavalitsuse 29. mai 2013. a korraldusega nr 128, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.