2012. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Raasiku alevikus Tallinna mnt 3

Raasiku Vallavalitsuse 12.11.2012. a korraldusega nr 274 algatati detailplaneering Raasiku vallas Aruküla alevikus Tallinna mnt 3 (65101:006:0110) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 4200 m². Detailplaneeringu eesmärgiks on maa jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on osaühing Projektbüroo 363. Detailplaneering koostatakse vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Nimetatud korraldusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.