2012. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Raasiku vallas, Kalesi külas, Kõivu kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavolikogu 11.12.2012. a otsusega nr 83 algatati detailplaneering Raasiku vallas, Kalesi külas, Kõivu (65101:003:0339) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 5004 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamumaa kaheks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Sirje Kõivumägi. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.