2012. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Rätla külas Lille kinnistul ja lähialal.

Raasiku Vallavalitsuse 24. oktoobri 2012. a korraldusega nr 264 algatati detailplaneering Raasiku vallas Rätla külas Lille kinnistul (katastritunnus 65101:005:0044, pindala 2,55 ha) ja lähialal.

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa jagamine kolmeks üksikelamu krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering koostatakse vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule. Detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamine jäeti algatamata Raasiku Vallavalitsuse 29. mai 2013. a korraldusega nr 128, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.