2012. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu vastuvõtmine Meierei tn 25, Meierei tn 27, Kooli tänaval

Raasiku Vallavalitsus on 18.10.2012. a korraldusega nr 253 vastu võtnud Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Meierei tn 25, Meierei tn 27, Kooli tänaval ja nende lähialal koostatud detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kooli ja lasteaia juurdeehitustele parimate asukohtade väljaselgitamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede ja parkimisküsimuste lahendamine, krundipiiride muutmine ja tehnovõrkude ümbertõstmine, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ poolt.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.12.2012 - 3.01.2013. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus, Tallinna mnt 24 ningRaasiku raamatukogus, Raasiku alevikus, Tallinna mnt 21.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada kirjalikult Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt 3. jaanuariks 2013. a kella 17.00 aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee