2015. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Aruküla alevikus Nõmme tee 1 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 9.06.2015. a korraldusega nr 202 vastu võtnud Raasiku vallas Aruküla alevikus Nõmme tee 1 ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Visioonprojekt.
Detailplaneeringu eesmärk on ärimaa sihtotstarbega kinnistu ehitusõiguse määramine, juurdepääsude lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine vastavalt üldplaneeringule.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.09. – 15.10.2015. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja valla veebilehel www.raasiku.ee.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 15.10.2015. a kella 17.00 või e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee.