« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Kurgla külas Pääsukese, Rähni ja Särevälja kinnistutel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 11. detsembri 2017. a korraldusega nr 415 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kurgla külas Pääsukese, Rähni ja Särevälja kinnistutel ja lähialal.

Detailplaneeringu eesmärk on kahe elamumaa, kahe transpordimaa ja ühe maatulundusmaa katastriüksuse moodustamine, moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule. Planeeringu ala suurus on ligikaudu 25 ha.

Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raasiku vallavalitsuses tööajal (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harju maakond) ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/ .