« Tagasi

Üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise algatamine

Raasiku vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavolikogu algatas 07.03.2017 otsusega nr  9 valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine - ruumilise arengu põhimõtete kujundamine; planeeringuala kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramine; maakasutuse juhtotstarbe määramine; infrastruktuuriga seotud küsimuste lahendamiseks suuniste andmine jt valla arenguks oluliste ülesannete lahendamine.