Konkurss allasutuse Raasiku Valla Sport JUHATAJA ametikohale.

13.06.19

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi allasutuse Raasiku Valla Sport JUHATAJA ametikohale.

Raasiku Valla Sport on Raasiku Vallavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tööd 1.septembril 2019.a. Raasiku Valla Spordi eesmärgiks on tagada Raasiku valla elanikele ja külalistele võimalused sportlike tegevuste ja eluviiside harrastamiseks.

Asutus haldab vallale kuuluvaid spordiobjekte ja -rajatisi. Raasiku Valla Spordi juhataja ülesandeks on tagada asutuse igapäevane toimimine ja põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine.

Kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust;
 • spordivaldkonna tundmist;
 • juhtimiskogemust ja head meeskonnatöö oskust;
 • koostööoskust ja väga hea suhtlemisoskust;
 • algatusvõimet ja head eestvedamise suutlikkust;
 • B-kategooria autojuhiloa olemasolu ja isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise võimalust.

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 3.juuliks 2019  järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab põhjuseid, miks ta soovib antud ametikohale asuda ja lühidalt milline on kandidaadi nägemus juhataja tööst Raasiku Valla Spordis;
 • elulookirjeldus.

Omaltpoolt pakub Raasiku Vallavalitsus eneseteostuse võimalust uue asutuse ja spordivaldkonna arendamisel koostöös vallaga.

Dokumendid palume esitada Raasiku Vallavalitsusele digitaalallkirjastatult meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Raasiku Sport juhataja konkurss".

Tööle asumise aeg august 2019.a

Lisainformatsioon: 
Haridus, kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Juta Asuja:  juta.asuja@raasiku.ee; tel: 53328508

 

 

Aruküla põhikool vajab uusi õpetajaid

29.05.19
Aruküla Põhikool kuulutab seoses õpilaste arvu kasvuga uuel õppeaastal välja konkursi järgnevatele ametikohtadele:
 • ajaloo õpetajale 26 tundi nädalas
 • ühiskonnaõpetuse õpetajale 7 tundi nädalas
 • inglise keele õpetajale 16 tundi nädalas
 • kehalise kasvatuse õpetajale 18 tundi nädalas
 • loodusõpetuse õpetajale 12 tundi nädalas
 • kunstiõpetuse õpetajale 13 tundi nädalas
 • arvutiõpetuse õpetajale 11 tundi nädalas

Sooviavaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja CV palun saata 14. juuniks 2019.

Küsimuste korral võtke ühendus: e-posti teel: arukyla@arukyla.edu.eetelefoni teel: 52 25 842 (Direktor Avo Möls), koolimajas: Aruküla Põhikool, Põllu 5, Raasiku vald, Harjumaa, 75201 

 

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi keskkonnaspetsialisti ametikohale

28.02.19

Keskkonnaspetsialisti tööülesanneteks on:

 • erinevate keskkonnaalaste lubade ja nende taotluste menetlemine ning planeerimis- ja ehitustegevusega seonduv keskkonnaalane kooskõlastamine
 • jäätmemajanduse ja heakorravaldkonnaga seotud menetlustoimingute läbiviimine
 • veemajanduse ja reovee küsimustega seotud probleemide lahendamine ja nõustamine
 • haljastusteenuste organiseerimine

Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Raasiku valla kodulehel www.raasiku.ee

Heal kandidaadil on:

 • eelnev töökogemus antud valdkonnas, soovitavalt avalikus teenistuses.              
 • keskkonnaalane kõrgharidus
 • suurepärane eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas
 • valmisolek meeskonnatööks
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Ettevõte pakub

eneseteostamise võimalust 
koolitusvõimalust 
huvitavat ja vastutusrikast tööd 
avalikus teenistuses ettenähtud soodustusi

Lisainfo

Kandideerimisavaldusele lisada:
• CV
• haridust tõendava dokumendi ärakiri

Kandideerimisavaldus palume saata aadressil raasiku.vald@raasiku.ee hiljemalt 17. märtsil 2019. Lisainfo: Haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets tel 6031065, aare.ets@raasiku.ee

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja ehitusspetsialisti ametikohale

27.11.18

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teede- ja ehitusspetsialisti ametikohale, kelle tööülesanneteks on:

 • teedeehituse ja hoolduse planeerimine, tööde teostamise tellimine ja järelevalve teostamine,
 • tänavavalgustuse ja liikluskorraldusega seonduv
 • energeetika, side ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrashoiu ja arendamisega seonduv
 • valla objektidel ehitus- ja remonditegevuse korraldamine

Nõudmised kandidaadile

 • vähemalt keskeriharidus
 • suurepärane eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas
 •  hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks
 •  hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook, muud tööülesannetega seotud programmid)
 • eelnev töökogemus antud valdkonnas

Kandideerimisel tuleb kasuks eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses.

Ettevõte pakub

eneseteostamise võimalust 
koolitusvõimalust 
huvitavat ja vastutusrikast tööd 
avalikus teenistuses ettenähtud soodustusi

Lisainfo

Kandideerimisavaldusele lisada:
• CV
• haridust tõendava dokumendi ärakiri

Kandideerimisavaldus palume saata aadressil raasiku.vald@raasiku.ee hiljemalt 7. detsember 2018. Lisainfo: Haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets tel 5088959, aare.ets@raasiku.ee

 

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi juhtiva maakorraldaja ametikohale

1.11.18

Raasiku Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi JUHTIVA MAAKORRALDAJA ametikohale, kelle tööülesanneteks on:

 • maakorraldustoimingute läbiviimise korraldamine ja vastavate õigusaktide ettevalmistamine;
 • maade maksustamisega seonduv tegevus, maamaksu andmebaasi korrashoid;
 • aadressiandmete korrastamine, kohanimede määramine ja geoinfosüsteemi registri pidamine;
 • planeeringute menetlemise koordineerimine ning planeerimisalase tegevusega seotud asjaajamise korraldamine;
 • kodanike nõustamine maakorralduse ja planeeringute küsimustes;
 • muude ülesannete täitmine, mis on ette nähtud seadusandluses või Raasiku valla õigusaktides ning kuuluvad oma olemuselt maakorraldaja töövaldkonda.

Nõudmised kandidaadile

• suurepärane eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas
• hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks
• hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook, muud tööülesannetega seotud programmid)
• eelnev töökogemus antud valdkonnas
• kõrgharidus
Kandideerimisel tuleb kasuks eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses ja võõrkeelte oskus

Ettevõte pakub

eneseteostamise võimalust 
koolitusvõimalust 
huvitavat ja vastutusrikast tööd 
avalikus teenistuses ettenähtud soodustusi

Lisainfo

Kandideerimisavaldusele lisada:
• CV
• haridust tõendava dokumendi ärakiri

Kandideerimisavaldus palume saata aadressil raasiku.vald@raasiku.ee hiljemalt 19. november 2018

Lisainfo: Haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets tel 5088959, aare.ets@raasiku.ee

 

Raasiku vallavalitsus otsib raamatukoguhoidjat Aruküla raamatukogusse

22.10.18

Raamatukoguhoidja peamised tööülesanded on lugejateenindus, sh lugejate infopäringutele vastamine, juhendamine infootsingul, arvuti jt IT-seadmete kasutamisel; raamatukogutundide, kirjandusürituste, -näituste algatamine ja läbiviimine ning töö raamatufondiga.

Täpsem info siit.

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit ja koristajat

24.09.18
Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit (tööaeg õhtuti ja nädalavahtuseti) ja koristajat.

Sooviavalduse palume saata Raasiku Vallavalitsusele meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Raasiku Põhikool".

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Lisainformatsioon: Raasiku Põhikooli direktori asetäitja majandusalal Raivo Napp Raivo.napp@hot.ee telefon 5275806

 

MTÜ Aruküla Kultuuriselts otsib Aruküla Noortekeskusesse noorsootöötajat

19.09.18

MTÜ Aruküla Kultuuriselts otsib Aruküla Noortekeskusesse noorsootöötajat 0,5 ametikohaga. Tööle asumise aeg 9.oktoober. CV koos motivatsioonikirjaga esitada 3.oktoobriks aadressile  garina@kultuuriselts.eu

Lisainfo tel.: 5292550 Garina Toomingas

Pikavere Mõisakool pakub tööd logopeedile ja lasteaia muusikaõpetajale

17.09.18

Pikavere Mõisakool võtab konkursi korras tööle  kvalifikatsiooninõuetele vastava:

 • logopeedi 0,5 ametikohaga 
 • lasteaia muusikaõpetaja 0,25 ametikohaga

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 24. septembriks aadressil Pikavere Mõisakool, Pikavere küla, Harjumaa 75 202 või e-postiga Helju.Kadakas@pikavere.edu.ee. Info telefonil  56 508 719.

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi Raasiku Põhikooli huvijuhi ametikohale

23.08.18

Raasiku Põhikool kuulutab välja konkursi RAASIKU PÕHIKOOLI HUVIJUHI ametikohale (0.5 koormusega).

Tööülesanded:

 • ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning koordineerimine
 • huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine
 • arendustegevuste korraldamine
 • koolielu kajastamine

Kandidaadile esitatavad nõuded: Pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või muu kõrgharidus või läbitud 160-tunnine noorsootöö või pedagoogikakursus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab põhjuseid, miks ta soovib antud ametikohale asuda ja lühidalt milline on kandidaadi nägemus huvijuhi tööst Raasiku Põhikoolis;
 • elulookirjeldus;

Omaltpoolt pakub Raasiku Põhikool huvitavat tööd, kaasaegset töökeskkonda, paindlikku tööaega; enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda.

Dokumendid palume esitada Raasiku Põhikooli digitaalallkirjastatult meiliaadressil reelika.turi@raasikukool.edu.ee.

Tööle asumise aeg  esimesel võimalusel.

Lisainformatsioon: 
Reelika Turi Raasiku Põhikooli direktor, e-post reelika.turi@raasikukool.edu.ee; tel: 58180803

 

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda võimla administraatorit

23.08.18

Raasiku Põhikool otsib oma meeskonda VÕIMLA ADMINISTRAATORIT  (1.0 kohta, tööaeg õhtuti ja nädalavahetustel). Administraatori kohale kandideerimiseks esitada vallavalitsusele sooviavaldus koos elulookirjeldusega.

Dokumendid palume esitada Raasiku Vallavalitsusele meiliaadressil raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Raasiku Põhikool" või paberkandjal aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla, Raasiku vald.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Lisainformatsioon: 

Raasiku Põhikooli direktori asetäitja majandusalal Raivo Napp Raivo.napp@hot.ee telefon 5275806