Koostatav üldplaneering

12.09.17

Koostatava üldplaneeringu menetluses on läbiviidud üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse tutvustamine ja seisukohtade küsimine ametitelt ja teistelt olulistelt osapooltelt. Laekunud seisukohad on koondatud ühte tabelisse ning konsultantide poolt läbi analüüsitud.