Projekteerimistingimuste taotlus

Projekteerimistingimuste taotlemiseks tuleb esitada projekteerimistingimuste taotlus, maa omandiõigust tõendav dokument ning maaüksuse plaan.
Sõltuvalt konkreetsest olukorrast selgitatakse välja, kuhu on ehitis võimalik paigutada (ehituskeelualad, paiknemine olemasolevate ehitiste suhtes, juurdepääsuteed jne), kas on täiendavalt vajalik detailplaneering, keskkonnamõjude hindamine, taotleda eriluba vm.

Projekteerimistingimustega määratakse muuhulgas, millised kooskõlastused tuleb projektile võtta, üksikelamute puhul reeglina Põhja-Eesti Päästekeskusest ja tehnovõrkude valdajatelt, avaliku kasutusega ehitistel sõltuvalt kasutamise otstarbest lisaks tervisekaitsetalitusest jne.

Ehitusprojekt, välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, mille järgi ehitatakse, peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt, kellel on kehtiv Majandustegevuse Registri registreering. Ettevõtja registreeringut saab kontrollida veebilehelt http://mtr.mkm.ee