« Tagasi

Detailplaneeringu vastuvõtmine Kalesi külas Harukadaka ja Hõbekuuse katastriüksustel ning lähialal

Raasiku Vallavalitsus on 11.12.2017. a korraldusega nr 416 vastu võtnud detailplaneeringu Kalesi külas Harukadaka ja Hõbekuuse katastriüksustel ning lähialal. Detailplaneeringu koostas osaühing Arhitektuuribüroo Dialoog OÜ.
Detailplaneeringuga toimub kahe maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse muutmine elamumaaks ja üksikelamute ehitamiseks ehitusõiguse andmine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27. detsembrist 2017 – 16. jaanuarini 2018. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24,  valla veebilehel www.raasiku.ee ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 16.01.2018. a kella 17.00, e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.