« Tagasi

Detailplaneeringu vastuvõtmine Raasiku alevikus Paju põik 1 katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus on 11.12.2017. a korraldusega nr 417 vastu võtnud Raasiku alevikus Paju põik 1 katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Arhitektuuribüroo Nafta. Detailplaneeringuga toimub elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine, uute elamukruntide moodustamine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27. detsembrist 2017 – 16. jaanuarini 2018. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24, valla veebilehel www.raasiku.ee ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 16.01.2018. a kella 17.00, e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.