« Tagasi

Igavere külas Kuuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 2.10.2017. a korraldusega nr 343 vastu võtnud Igavere külas Kuuse katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Projekt363.
Detailplaneeringuga toimub 9548 m² suuruse ühe elamu ja abihoonetega hoonestatud elamumaa sihtotstarbega Kuuse katastriüksuse (katastritunnus 65101:003:0067) jagamine kaheks elamumaa krundiks ning kruntidele ehitusõiguse andmine  vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.  – 25. oktoobrini 2017. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24,  valla veebilehel www.raasiku.ee  ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 25.10.2017. a kella 17.00, e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.