« Tagasi

Kulli külas Uustalu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 25.09-09.10.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik tutvuda Kulli külas asuva Uustalu katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu lahendusega. Detailplaneeringu on koostanud Ruumi Grupp OÜ. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks ja moodustavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 09.10.2019 a (sh) e-posti aadressil planeeringud@raasiku.ee.

Joonised
Seletuskiri