« Tagasi

Osaühing Alaric õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Raasiku Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühingu Alaric (registrikood: 10975777) (aadress Staadioni tn 7-17, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond, 75201) õhusaasteloa taotluse ning selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti, mis on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 23.03.2018 nr 15-2/18/4405 all.

Osaühing Alaric taotleb tähtajatut õhusaasteluba käitisele aadressil Piiri tn 12, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond (katastritunnus 65101:006:0034). Ettevõtte põhitegevusalaks ning tegevuseks, millele luba taotletakse on mujal liigitamata mööbli tootmine (EMTAK-kood 31091). Ettevõte vajab tegevuseks õhusaasteluba keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba1" järgi, mis sätestab, et õhusaasteluba on nõutav, kui käitise kõikidest ühel territooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse saasteaineid koguses,  mis ületab nimetatud määruse lisas toodud saasteainete künniskoguseid. Ettevõtte tootmistegevuse käigus eraldub heiteallikatest lenduvaid orgaanilisi ühendeid rohkem kui 0,5 tonni aastas ning seetõttu on ettevõtte tegevuseks nõutav õhusaasteluba.

Osaühingu Alaric põhitegevusalaks on mujal liigitamata mööbli tootmine. Värvimiskambris toimub toodete värvimine, mis on ettevõttes olulisemaks lenduvate orgaaniliste ühendite heiteallikaks. Värvimine toimub tsükliliselt ning värvikambris töötab üks töötaja ja korraga on kasutuses üks värvimispüstol. Puitpindade värvimisel kasutatakse lahustipõhiseid värve, kõvendeid ja lahusteid. Toodete pindade viimistlemine viiakse läbi vastavalt esitatavatele kvaliteedinõuetele. Taotletav orgaaniliste lahustite aastakulu on 5,047 tonni. Värvimiskambri ja ettevõtte tööruumise kütmiseks on paigaldatud 6 Bulder ahju, mida köetakse puiduga. Puidu arvutuslik aastakulu on 42 tonni ning põletusseadmete summaarseks soojussisendile vastavaks nimisoojusvõimsuseks 0,108 MWth. Ettevõttes toimub tootmine 5 päeva nädalas 07:30-19:30.

Ettevõtte tootmisterritooriumi suuruseks on 4104 m2 ning maa sihtotstarve on 100% tootmismaa. Ettevõtte territooriumil on peamisteks välisõhu heiteallikateks värvimiskambri ventilatsiooni väljatõmme ning põletusseadmete korstnad. Lähim elamu asub ettevõtte heiteallikast ca 40 m kaugusel.

Keskkonnaamet edastas Raasiku Vallavalitsusele Osaühingu Alaric õhusaasteloa taotlusmaterjalid tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks 03.04.2018.

Õhusaasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.