« Tagasi

Raasiku alevikus Jägala mnt 6a, Pae tn 5 ja Pae tn 5a katastriüksustel ja lähialal detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 30.10.2017. a korraldusega nr 375 vastu võtnud Raasiku alevikus Jägala mnt 6a, Pae tn 5 ja Pae tn 5a katastriüksustel ja lähialal detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Arhitektuuribüroo Nafta. Detailplaneeringuga toimub kahe uue elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamine  ja ehitusõiguse andmine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 8.  – 24. november 2017. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24,  valla veebilehel www.raasiku.ee  ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 24.10.2017. a kella 17.00, e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.