« Tagasi

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine ja avalikud arutelud

Raasiku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise dokumentidega saab tutvuda 16.07-17.08.2018 Raasiku valla veebilehel, Raasiku vallamajas (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa, 75201) ja Raasiku raamatukogus ( Meierei 27, Raasiku, Harjumaa, 75203).

Väljapanekule järgneb üldplaneeringut ja keskkonna mõju strateegilist hindamist tutvustavad avalikud arutelud:

  • 21. augustil Arukülas Raasiku vallavalitsuse II korruse saalis (Tallinna mnt 24, Aruküla)
  • 22. augustil Pikavere mõisas
  • 23. augustil Raasiku rahvamaja Ernesaksa saalis (Tallinna mnt 21, Raasiku)

Algus kõikjal 18:00.

Üldplaneering on kohaliku ruumilise arengu kavandamise oluline alusdokument. Sellega määratakse tulevikku suunatud pikaajalised arengu eesmärgid ja täpsemad tingimused, kuidas arenguid ellu viiakse. Üldplaneeringus seatud kokkulepped ja reeglid on aluseks kohaliku omavalitsuse perspektiivsetele otsustele ning elanike ja kohalike ettevõtete tegevustele.

Keskkonna mõju strateegilise hindamise eesmärgiks on üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate olulise keskkonnamõju väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning leevendavate meetmete väljatöötamine negatiivsete mõjude vähendamiseks.

Planeeringu alaks on kogu Raasiku valla haldusterritoorium. Koostatavas üldplaneeringus planeeritakse laiendada Aruküla aleviku tiheasustust ning määratakse valitud piirkondadesse üleminekualad. Täpsustatud on erinevates piirkondades ehitamise põhimõtteid ja detailplaneeringu kohustusega alade piire arvestades tänaseks väljakujunenud asustusstruktuuri mustreid. Keskendutakse jalg- ja jalgrattateede kavandamisele, et luua kvaliteetsemat avalikku ruumi ning soodustada keskkonnasäästlikke liikumisviise.

Üldplaneering ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamine koostati koostöös Raasiku valla ja Skepast&Puhkim OÜ`ga.

Ettepanekuid saab kirjalikult esitada aruande avalikustamise ajal Raasiku vallavalitsusele (Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harju maakond, 75201 või raasiku.vald@raasiku.ee).