« Tagasi

Raasiku vallavalitsus pakub tööd infosekretärile

Infosekretäri ülesanneteks on:

- asutuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentide registreerimine, süstematiseerimine, hoidmine, edastamine, arhiveerimine ja kasutamise korraldamine vastavalt asjaajamiskorrale; 
- dokumentide ettevalmistamine, trükkimine, nõuetekohane kujundamine ja vormistamine ning keeleliste korrektuuride tegemine;
- avaldustele, teabenõuetele, kaebustele vastamise tähtaegade arvestuse pidamine ning tähtaegadest kinnipidamise kontrollimine, rikkumistest vallasekretäri teavitamine;
- dokumentide loetelu moodustamises osalemine;
- dokumentide ette valmistamine arhiivi üleandmiseks;
- informatsiooni vahendamine asutuste ja kodanike vahel ning vallavalitsuse teenistujatele;
- teenistujate nõustamine asjaajamisega seotud küsimustes;
- kokkulepitud tööde tegemine ja ilma erikorralduseta töö iseloomust või üldisest käigust tulenevate ülesannete täitmine;
- vallavanema või vallasekretäri poolt antud muude ühekordsete tööülesannete täitmine;
- töösisekorraeeskirjade ja muude teenistusse puutuvate õigusaktide ja korralduste täitmine.

Täpsem info CV keskuses