2014. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus, Tiigi tn 6 katastriüksusel ja lähialal

Detailplaneeringu kehtestamine Raasiku alevikus, Tiigi tn 6 katastriüksusel ja lähialal

Raasiku Vallavalitsus teatab, et Raasiku Vallavalitsuse 24. augusti 2020. a korraldusega nr 305 kehtestati Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Tiigi tn 6 katastriüksusel ja lähialal detailplaneering.

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavolikogu 12. juuni 2018. a otsusega nr 31, millega kinnitati ka planeeringu koostamise lähteseisukohad. Detailplaneering võeti vastu Raasiku Vallavolikogu 12. novembri 2019. a otsusega nr 49.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse muutmine elamumaa krundiks, sellele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, lahendatakse juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse põhimõtted.

Detailplaneeringu elluviimisega ei ole ette näha negatiivseid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ega olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Planeeringu elluviimine ei muuda oluliselt olemasolevat olukorda alevikus.

Algatamise ajal oli tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, kuid praeguseks kehtiva üldplaneeringuga, mis kehtestati Raasiku Vallavolikogu 26. mai 2020. a otsusega nr 24, on planeering kooskõlas ning sellest lähtutakse ka menetluse lõpule viimisel.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet, Keskkonnaamet ja Terviseamet.

Detailplaneeringu esimene avalikustamine toimus 28. novembrist 2018. a. kuni 28. detsembrini 2018 ning avalik arutelu 13. veebruaril 2019. a. Teine avalikustamine toimus 4. detsembrist 2019. a. kuni 4. jaanuarini 2020. a., mille jooksul ei esitatud kirjalikke arvamusi ega tähelepanekuid. Vastavalt planeerimisseaduse § 136 lg 2 ei korraldatud avalikku arutelu.

19. veebruaril 2020. a. esitas Raasiku vallavalitsus planeeringu materjalid Rahandusministeeriumile heakskiidu saamiseks planeerimisseaduse § 142 lõike 5 ja § 90 lõike 1 alusel. 17. aprillil 2020. a. vastas Rahandusministeerium kirjaga, milles toodi välja puuduseid planeeringu seletuskirjas (põhiliselt selles osas, mis puudutas üldplaneeringu muutmise motivatsiooni) ning menetluse dokumenteerimises.

26. mail 2020. a. kehtestati Raasiku vallas uus üldplaneering, millega Tiigi 6 ja lähiala detailplaneering on kooskõlas. Seoses sellega korrigeeriti detailplaneeringu seletuskirja ja eemaldati üldplaneeringu muutmise selgitus. Vastavalt planeerimisseadusele ei pea üldplaneeringule vastavale detailplaneeringule Rahandusministeeriumi heakskiitu küsima ning seetõttu seda teistkordselt heakskiitmisele ei saadeta. Küll aga on tehtud vastavalt Rahandusministeeriumi kirjale parandusi detailplaneeringu seletuskirjas ning korraldati planeeringuga täiendava tutvumise kolmas võimalus planeeringuala lähinaabritele 16. juulist 2020. a. kuni 17. augustini 2020. Täiendava tutvumise jooksul, 24. juulil 2020. a. esitas Aavo Sirel kirjaliku vastuväite „Mina ei nõustu Raasiku Tiigi 6 detailplaneeringuga", mille täpsustamiseks võeti temaga ühendust nii telefoni teel kui ka kirjalikult, kuid kuna ta ei soovinud täpsustada, millega ta ei nõustu, ei esitanud muudatusettepanekut ega soovinud selgitusi, siis ei saa seda sisuliselt menetleda.

Vastavalt planeerimisseaduse § 138 lg 1,  esitatakse detailplaneering heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile koos kirjalikkude arvamustega, mida planeeringu koostamisel ei arvestatud, ja detailplaneeringu koostamise korraldaja põhjendatud seisukoht nende arvestamata jätmise kohta.  Planeerimisseaduse §138 lg 2 järgi lõiget 1 ei kohaldata, kui detailplaneering on koostatud kooskõlas üldplaneeringuga ja avalikul väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust või kõik avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud arvamused on arvesse võetud. Kuna Aavo Sirel ei soovinud muud, kui oma mittenõustumist väljendada, siis on Raasiku vallavalitsus selle arvesse võtnud ja ei esita detailplaneeringut Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks.

Lähtudes Planeerimisseaduse §139, Raasiku Vallavolikogu 26. mai 2020. a määruse nr 9 „Planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamine Raasiku vallas" § 4 punktist 2, Raasiku Vallavolikogu 13.veebruari 2018. a otsusest nr 13 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse volitamine Raasiku Vallavalitsusele", kehtestas Raasiku Vallavalitsus Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Tiigi 6 katastriüksusel (registriosa 6026350; katastritunnus 65101:001:0272; pindala 1306 m2; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja lähialal arhitektuuribüroo Nafta OÜ koostatud detailplaneeringu (töö nr PT0118, staadium: DP 13.07.2020, esitatud materjalid allkirjastanud Madis Karu 21.08.2020).