2014. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kulli külas asuva Vindimetsa katastriüksuse detailplaneeringu avalikustamine

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 24.08.2020-09.09.2020 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik tutvuda Kulli külas asuva Vindimetsa katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu lahendusega. Detailplaneeringu on koostanud Arhitektuuribüroo Nafta OÜ.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Terviseamet.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva maatulundusmaa jagamine kaheks ja ühe katastriüksuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, sellele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, lahendatakse juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse põhimõtted. Detailplaneering on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 09.09.2020. a. (sh) e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee.

DP Vindimetsa vastuvõtmise ja avalikustamise korraldus

DP eskiislahendus