2013. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Kulli külas Kulli tn 46 kinnistul ja lähialal

Raasiku Vallavalitsuse 10. juuli 2013. a korraldusega nr 171 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kulli külas Kulli tn 46 (katastritunnus 65101:001:0430, pindala 2367 m², sihtotstarve elamumaa) kinnistul ja lähialal ulatuses, mis on vajalik planeeringuga ettenähtud tehnovõrkude ja -rajatiste väljaehitamiseks kehtestatud üldplaneeringule. Detailplaneeringuga toimub kahe elamumaa krundi moodustamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Sama korraldusega jäeti detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.