2013. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamine Tõhelgi külas Uuetoa kinnistul ja lähialal.

Raasiku Vallavolikogu 14. mai 2013. a otsusega nr 22 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Tõhelgi külas, Uuetoa kinnistul ja lähialal.

 Detailplaneeringu eesmärk on väikeelamukruntide moodustamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede ja parkimisküsimuste lahendamine, krundipiiride muutmine ja tehnovõrkude planeerimine, haljastuse, heakorra ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine. Detailplaneering on Raasiku valla üldplaneeringut muutev.Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raasiku Vallavalitsuses tööajal (Tallinna mnt 24, Aruküla).