2013. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Raasiku alevikus, Rohtla, Niidu tn 4, Niidu tn 6, Niidu tn 12 ja Heina tn 1 kinnistutel ja lähialal koostatud detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 8.04.2013. a korraldusega nr 67 vastu võtnud Raasiku vallas, Raasiku alevikus, Rohtla, Niidu tn 4, Niidu tn 6, Niidu tn 12 ja Heina tn 1 kinnistutel ja lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel ja detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isiku kulul OÜ Harju Projekt poolt.

Detailplaneeringuga toimub kruntide ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine ning sellega antakse haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitselised põhimõtted. Detailplaneering on vastavuses Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.04.2013. - 02.05.2013. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku raamatukogus, Raasiku alevikus, Tallinna mnt 21.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 3. maiks 2013. a kella 17.00 või e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee.