2013. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Teade detailplaneerindu vastuvõtmisest

Raasiku Vallavalitsus on 19.08.2013. a korraldusega nr 215 vastu võtnud Raasiku vallas, Järsi külas Rohelaane ja Metsalaane kinnistutel ja lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneering on koostatud Raasiku Vallavalitsuse taotlusel ja detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isiku kulul OÜ PB Dialoog poolt.

Detailplaneeringuga toimub kruntide sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine väikeelamutele, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine ning sellega antakse haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtted. Detailplaneering on vastavuses Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga.

Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 4.09.2013. - 25.09.2013. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt
26. septembriks 2013. a kella 17.00 või e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee.