2016. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kalesi küla Nulu ja Kadaka kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavalitsus algatas 10.11.2015 korraldusega nr 267 Kalesi külas Nulu (registriosa 3026750; katastritunnus 65101:001:0135; pindala 10 046 m2; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja Kadaka (registriosa 11063002; katastritunnus 65101:001:0134; pindala 10 047 m2; sihtotstarve 100% elamumaa) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Kalesi külas Tuti tee ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada kaks olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut seitsmeks elamumaa krundiks, seada kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga. Sama korraldusega jäeti detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.