2016. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Perila külas Susimurru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Perila külas Susimurru kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus on 24.11.2015. a korraldusega nr 397 vastu võtnud Raasiku vallas, Perila külas, Susimurru kinnistul (katastritunnus: 65101:004:0200, pindala: 3,48 ha, sihtotstarve: maatulundusmaa) ja lähialal koostatud detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on Susimurru kinnistu jagamine kolmeks tootmis-, äri- ja elamumaa (90/5/5%) sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkude lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Planeeringuala asub Perila külakeskusest põhjapool, külgneb põhjast Jägala-Pirita kanali ning idast 11310 Aruvalla-Jägala maanteega. Läänes asub Suviste maaüksus, lõunas Perila külakeskuse tee, edelas Mihkli elamumaa ning Ernesaksa üldkasutatav maa.

Planeeritav ala on ette nähtud kruntida kolmeks tootmis-/ äri-/ elamumaa sihtotstarbega krundiks ning kaheks transpordimaa kinnistuks. Alale ei planeerita keskkonda saastavaid objekte. Eelistatud on kergetööstuslik tootmine.

Tootmis- ja ärihooned on planeeritud 1 korruselised ning elamu on lubatud 2 korruseline. Hoonete maksimaalne kõrgus 10 m maapinnast Piirdeaia maksimaalne kõrgus 1,6 m.

Detailplaneering on koostatud osaühingu Made Projekt poolt.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 2.03.2016 - 18.03.2016. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Pikavere külas Pikavere lasteaias – algkoolis. Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda valla kodulehel www.raasiku.ee ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/

Märkused ja ettepanekud esitada kirjalikult Raasiku Vallavalitsusele hiljemalt
18. märtsiks 2016. a kella 17.00 aadressile Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Harjumaa 75201, e-posti adressile: heli.tomps@raasiku.ee või RPIS-keskkonnas https://rpis.andmevara.ee/.