2016. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Raasiku alevikus Tehase põik 7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus teatab Raasiku alevikus Tehase põik 7 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmisest.

Detailplaneering on vastu võetud Raasiku Vallavalitsuse 22.08.2016 korraldusega nr 237. Planeeritav ala asub Raasiku alevikus tänava Tehase põik lõpus. Juurdepääs alale toimub tänavalt Tehase põik. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta maatulundusmaa sihtotstarbega Tehase põik 7  kinnistu (registriosa 10162002; katastritunnus 65101:007:0112) senine maakasutuse sihtotstarve elamumaa sihtotstarbeks, jagada kruntideks, määrata ehitusõigused, lahendada juurdepääsud ning parkimine, haljastus, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtted, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu  on kooskõlas kehtiva Raasiku valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.09-14.10.2016. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööpäeviti E-K 9.00 –17 N 9-18, R 9-13 Raasiku vallavalitsuses Aruküla alevik, Tallinna mnt 24 ja valla veebilehe aadressil www.raasiku.ee ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 14.10.2016. või e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/