2016. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Teade Rohtla detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikustamisest

Raasiku Vallavalitsus on 5.04.2016. a korraldusega nr 78 vastu võtnud Raasiku vallas Raasiku alevikus Rohtla kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostas osaühing Ilm Arhitekt.

Detailplaneeringu eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbega Rohtla kinnistu väikeelamu kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine elamute püstitamiseks, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude lahendamine, kujade määramine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitse põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering muudab Raasiku valla üldplaneeringut maakasutuse osas, kus on nähtud ette looduslik haljasmaa aleviku puhastusseadmete kujas. 2010. aastal puhastusseadmed likvideeriti ja maa-ala muutus elamuehituseks sobivaks. Raasiku Vallavalitsus kinnitab, et planeering on koostatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 2.05.2016. –1.06.2016. a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24, valla veebilehel www.raasiku.ee  ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) aadressil https://rpis.andmevara.ee/.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 1.06.2016. a kella 17.00 või e-posti aadressil heli.tomps@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.