Eluasemekulude toetus

Eluasemekulude toetuse eesmärk on toetada vähekindlustatud isikute toimetulekut eluasemega seotud hädavajalike kulututuste osalise hüvitamisega. Eluasemekulude toetust tasutakse ühekordse või perioodilise maksena raske majandusliku olukorra puhul ning see on ette nähtud ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks.

Toetust saab taotleda avalduse alusel hädavajalike kulutuste katmiseks, milleks võivad olla küttematerjali ostmine, korstnapühkimine jms.

Toetuse taotlemiseks esitab isik Vallavalitsusele vormikohase taotluse millele lisatakse

1) sotsiaalhoolekande seaduse § 133 alusel taotleja ja perekonna kõigi liikmete eelmise kuu sissetulekute ja perekonna jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude suurust tõendavad dokumendid;

2) tehtud kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks sotsiaaltoetust taotletakse.

Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid andmeid ja dokumente, mis põhjendavad toetuse või teenuse vajadust, kohtuda taotlejaga, vajadusel külastada abivajaja elukohta ning teha päringuid andmeregistrite

Toetuse taotlemiseks esitatakse avaldus:

Täiendav info sotsiaal- ja haridusosakonnast. Sotsiaaltööspetsialistide kontaktid ning vastuvõtuajad leiate siit

Õigusaktid:

Vastutaja: Sotsiaaltööspetsialist Karin Möllits, karin.mollits@raasiku.ee