2014. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Aruküla alevikus Nõmme tee 2a katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 23.10-06.11.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik tutvuda Aruküla alevikus asuva Nõmme tee 2a katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu lahendusega. Detailplaneeringu on koostanud Ilm Arhitekt OÜ. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa krundiks ja moodustavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 06.11.2019 a (sh) e-posti aadressil planeeringud@raasiku.ee.