2014. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Aruküla alevikus Maasika tn 1 katastriüksusel

10. septembril 2019. aastal algatati Raasiku Vallavolikogu otsusega Aruküla alevikus Maasika tn 1 detailplaneering. Maasika tn 1 (65101:002:0700) planeeringuala suuruseks on ligikaudu 5800 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega katastriüksus kaheks elamumaa katastriüksuseks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Arvestades planeeritava tegevuse mahtu ei ole vajalik koostada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut ning detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlust.

Raasiku Vallavolikogu otsus „Aruküla alevikus, Maasika tn 1 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine"