2014. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine Raasiku alevikus Tallinna mnt 15 katastriüksusel

Raasiku Vallavolikogu 08.10.2019. a otsusega nr 42 algatati detailplaneering Raasiku vallas Raasiku alevikus Tallinna mnt 15 katastriüksusel (65101:007:2560) ja lähialal. Planeeringuala suuruseks koos lähialaga on ligikaudu 4800 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega katastriüksus kaheks elamumaa katastriüksuseks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja määrata vajalikud servituudid, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Arvestades planeeritava tegevuse mahtu ei ole vajalik koostada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut ning detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik läbi viia keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlust.