2014. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Igavere külas Põldvuti katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 02.10-02.11.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik tutvuda Igavere külas asuva Põldvuti katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu lahendusega. Detailplaneeringu on koostanud Melbra OÜ. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa katastriüksuseks, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse põhimõtted. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 02.11.2019 a (sh) e-posti aadressil planeeringud@raasiku.ee