2014. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Järsi külas, Noore maatükk 1, Noore maatükk 2, Unipõllu, Unito ja Uniaasa maaüksustel detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Detailplaneering algatati Järsi külas Noore maatükk 1, Noore maatükk 2, Unipõllu, Unito ja Uniaasa maaüksustel Raasiku Vallavolikogu 14.06.2007. a otsusega nr 83. Detailplaneeringu eesmärgiks oli uute rida-, paaris- ja ühepereelamu kruntide moodustamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine koos vajalike piirangute ja servituutide määramisega.

Peale detailplaneeringu algatamist 2007. aastal ei ole detailplaneeringut vallavalitsusele menetlemiseks esitatud. Unito maaüksusel on Raasiku Vallavalitsuse 02.05.2017. a korraldusega nr 155 algatatud uus detailplaneering. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse §1 lõike 4 kohaselt oleks olnud vaja enne käesoleva seaduse jõustumist (01.07.2015) algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada hiljemalt 01.07.2018. Tulenevalt eelnevast tegi vallavalitsus maaomanikele ettepaneku detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Haldusmenetluse seaduse § 43 lõige 2 sätestab, et kui taotletud haldusakt otsustatakse jätta andmata, antakse selle kohta vastav haldusakt. Kui haldusorgani initsiatiivil algatatud haldusmenetluses otsustatakse jätta haldusakt andmata, teavitatakse sellest adressaati ja haldusmenetlus lõppeb. Et detailplaneeringut ei ole vallavalitsusele menetlemiseks esitatud, eeldab vallavalitsus, et maaomanikel puudub huvi detailplaneeringu lõpuleviimiseks. Samuti on detailplaneeringu koostamine ja menetlemine veninud ajaliselt ebamõistlikult pikaks ning on otstarbekas haldusmenetlus lõpetada.