2014. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kulli külas Uustalu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavolikogu 11.09.2018. a otsusega nr 48 „Kulli külas, Uustalu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine".

Raasiku vallavalitsuse 02.09.2019 korraldusega nr 246 „Kulli külas Uustalu katastriüksusel ja  lähialal detailplaneeringu vastuvõtmine" võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikustamisele.

Detailplaneeringu avalikustamine toimus 25. septembrist kuni 9. oktoobrini 2019. aastal. Avalikustamise jooksul ei esitatud kirjalikke arvamusi ega tähelepanekuid. Vastavalt planeerimisseaduse §136 lg 2 ei korraldatud avalikku arutelu.

Detailplaneeringu koostas arhitektuuribüroo Ruumi Grupp OÜ (töö nr 25.06.2018).

Detailplaneering kehtestati Raasiku Vallavalitsuse 14.10.2019. a korraldusega nr 310 „Kulli külas Uustalu katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine".

Eesmärk: Detailplaneeringuga toimub olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kolmeks elamumaa krundiks ja moodustavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Vastavus üldplaneeringule: Detailplaneeringu lahendus ei muuda Raasiku valla kehtivat üldplaneeringut.

Juurdepääs: Juurdepääs planeeringualale toimub 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi kõrvalmaantee kaudu Uustalu erateelt (tunnus 6510507).

Kooskõlastused: Detailplaneeringu lahenduse on kooskõlastanud Päästeamet.

Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ning mõju looduskeskkonnale: Detailplaneeringu elluviimisega tihendatakse ja korrastatakse Kulli küla põhjapoolse ala keskosa vastavalt piirkondliku arengu perspektiivile. Planeeritavate üksikelamute rajamisega ei kaasne keskkonnaseisundi kahjustumist.