2014. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kulli külas Väljaotsa detailplaneeringu avalik väljapanek

 

Raasiku Vallavalitsus teatab, et 25.09-09.10.2019 on Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/ võimalik tutvuda Kulli külas asuva Väljaotsa katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu lahendusega. Detailplaneeringu on koostanud Maarja Style OÜ. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa krundiks, moodustavatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 09.10.2019 a (sh) e-posti aadressil planeeringud@raasiku.ee.

Asendiskeem
Põhijoonis
Seletuskiri