2014. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kulli külas Väljaotsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneering algatati Raasiku Vallavolikogu 08.05.2018. a otsusega nr 28 „Kulli külas, Väljaotsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamise algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine".

Raasiku vallavalitsuse 09.09.2019 korraldusega nr 260 „Kulli külas Väljaotsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu vastuvõtmine" võeti detailplaneering vastu ja suunati avalikustamisele.

Detailplaneeringu avalikustamine toimus 25. septembrist kuni 9. oktoobrini 2019. aastal. Avalikustamise jooksul ei esitatud kirjalikke arvamusi ega tähelepanekuid. Vastavalt planeerimisseaduse §136 lg 2 ei korraldatud avalikku arutelu.

Detailplaneeringu koostas projekteerimisbüroo Maarja Style OÜ (töö nr 0411-18).

Detailplaneering kehtestati Raasiku Vallavalitsuse 14.10.2019. a korraldusega nr 311 „Kulli külas Väljaotsa katastriüksusel ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine".

Eesmärk: Detailplaneeringuga toimub olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine kaheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa krundiks, moodustavatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Vastavus üldplaneeringule: Detailplaneeringu lahendus ei muuda Raasiku valla kehtivat üldplaneeringut.

Juurdepääs: Juurdepääs planeeringualale toimub 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi kõrvalmaantee kaudu Uustalu erateelt (tunnus 6510507).

Kooskõlastused: Detailplaneeringu lahenduse on kooskõlastanud Päästeamet. Keskkonnaamet loobus kirjaga nr 6-2/19/11509-2 kooskõlastusest, põhjusega, et keskkonnaalased kitsendused planeeringualal puuduvad.

Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ning mõju looduskeskkonnale: Detailplaneeringu elluviimisega tihendatakse ja korrastatakse Kulli küla põhjapoolse ala keskosa vastavalt piirkondliku arengu perspektiivile. Planeeritavate üksikelamute rajamisega ei kaasne keskkonnaseisundi kahjustumist.