2014. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Raasiku alevikus Tehase tee 24 detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus teatab 04.12–18.12.2019 Raasiku alevikus Tehase tee 24 avaliku väljapaneku toimumisest. Tehase tee 24 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja Raasiku vallavalitsuse veebilehel http://raasiku.kovtp.ee/. Detailplaneeringu on koostanud Hendrikson & Ko OÜ. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeamet ja Maanteeamet.

Detailplaneeringuga toimub olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine ja muutmine kaheksaks korterelamumaa, neljaks kaksikelamumaa, kolmeks üksikelamumaa, üheks haljasala maa ning kolmeks tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga soovitakse näha ette ehitusõigus korterelamumaa kruntidele kokku kuni kaheksa 3-korruselise korterelamu ehitamiseks. Kaksikelamumaa kruntidele nähakse ette ehitusõigus igale krundile ühe kahe korteriga elamu ehitamiseks ning üksikelamumaa kruntidele nähakse ette ehitusõigus igale krundile ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga määratakse moodustavatele kruntidele hoonestusala, hoonestustingimused, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse põhimõtete lahendamine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 18.12.2019 a (sh) e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee.