2014. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Tehase tee 24 detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku vallavalitsuse 2. jaanuari 2020 korraldusega nr 1 kehtestati detailplaneering Raasiku alevikus Tehase tee 24 katastriüksusel ja lähialal. Detailplaneeringuga toimub olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine ja muutmine kaheksaks korterelamumaa, neljaks kaksikelamumaa, kolmeks üksikelamumaa, üheks haljasala maa ning kolmeks tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krundiks. Detailplaneeringuga soovitakse näha ette ehitusõigus korterelamumaa kruntidele kokku kuni kaheksa 3-korruselise korterelamu ehitamiseks. Kaksikelamumaa kruntidele nähakse ette ehitusõigus igale krundile ühe kahe korteriga elamu ehitamiseks ning üksikelamumaa kruntidele nähakse ette ehitusõigus igale krundile ühe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneeringuga määratakse moodustavatele kruntidele hoonestusala, hoonestustingimused, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastuse põhimõtete lahendamine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule