2009. aasta detailplaneeringud

Kohanime määramine

Raasiku Vallavolikogu 08.12.2009.a otsusega nr 92 määrati Raasiku vallas Aruküla alevikus 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee ja 11304 Aruküla-Kostivere tee ristmikule loodavale uuele ühissõidukipeatusele (bussipeatusele) kohanimeks HELLEMA.
Asukoha skeem

Peremehetu vara hõivamine

Raasiku Vallavolikogu 08.12.2009.a otsusega nr 93 on peremehetu ehitisena arvele võetud Raasiku vallas Igavere külas asuv siloauk, mille omanik on teadmata.

Kõikidel isikutel, kellel on vastuväiteid ehitise peremehetuks kuulutamise või Raasiku valla poolt hõivamise kohta, esitada need kirjalikult Raasiku Vallavalitsusele aadressil Tallinna mnt 24, 75210 Aruküla kahe kuu jooksul pärast käesoleva teate avaldamist.

Asukoha skeem

Kulli külas Väljaääre kinnistul ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavolikogu 11.08.2009. a otsusega nr 50 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Kulli külas, Väljaääre (65101:002:0562) kinnistul ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, tehnovõrkude ja rajatiste määramine. Detailplaneeringuala suurus on 1,95 ha. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Perila külas Piibelehe kinnistul ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavolikogu 09.06.2009. a otsusega nr 43 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Perila külas, Piibelehe (65101:004:0324) kinnistul ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringuala suurus on 10000 m2. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Igavere külas Jäätma kinnistul ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavolikogu 09.06.2009. a otsusega nr 42 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas, Igavere külas, Jäätma (65101:003:0482) kinnistul ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine ning jagamine kaheksaks elamukrundiks, 1 transpordimaa-, 1 sotsiaalmaa- ning 1 tootmismaa krundiks, ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringuala suurus on 4,4 ha. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Kurgla külas Siniaru kinnistul ja lähialal detailplaneeringu algatamine

 Raasiku Vallavalitsuse 12.06.2009. a korraldusega nr 222 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kurgla külas Siniaru (65101:002:0614) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 2,0 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa jagamine kaheks krundiks, sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Veiko Sinimäe. Detailplaneering koostatakse vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.
Nimetatud korraldusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.

Kulli külas, Väljaääre kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Raasiku Vallavalitsus võttis vastu 18.05.2009.a korralduse nr 183 „Kulli külas, Väljaääre kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Raasiku Vallavalitsuse 06.10.2008.a korraldusega nr 456 algatatud Väljaääre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiks on 1,95 ha kinnistu maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, hoonestusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine. Planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu katastritunnus on 65101:002:0562

Kulli külas Väljaääre kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 18.05.2009. a korraldusega nr 182 vastu võtnud Raasiku vallas Kulli külas Väljaääre (65101:002:0562) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, hoonestusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.06.-17.06.2009.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee hiljemalt 17. juuniks 2009.a kella 17.00.


Igavere külas, Jäätma kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Raasiku Vallavalitsus võttis vastu 04.05.2009.a korralduse nr 172 „Igavere külas, Jäätma kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Raasiku Vallavolikogu 14.12.2004.a otsusega nr 172 algatatud Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiks on 4,4 ha kinnistu maa sihtotstarbe muutmine ja jagamine 8 elamu-, 1 transpordi-, 1 üldkasutatava- ning 1 tootmismaa krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu katastritunnus on 65101:003:0482.

Kurgla külas Siniaru kinnistul ja lähialal detailplaneeringu algatamine

 Raasiku Vallavalitsuse 12.06.2009. a korraldusega nr 222 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kurgla külas Siniaru (65101:002:0614) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 2,0 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa jagamine kaheks krundiks, sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Veiko Sinimäe. Detailplaneering koostatakse vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.
Nimetatud korraldusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.

Kulli külas Väljaääre kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 18.05.2009. a korraldusega nr 182 vastu võtnud Raasiku vallas Kulli külas Väljaääre (65101:002:0562) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, hoonestusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsuteede, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.06.-17.06.2009.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee hiljemalt 17. juuniks 2009.a kella 17.00.
 

Igavere külas, Jäätma kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Raasiku Vallavalitsus võttis vastu 04.05.2009.a korralduse nr 172 „Igavere külas, Jäätma kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Raasiku Vallavolikogu 14.12.2004.a otsusega nr 172 algatatud Jäätma kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiks on 4,4 ha kinnistu maa sihtotstarbe muutmine ja jagamine 8 elamu-, 1 transpordi-, 1 üldkasutatava- ning 1 tootmismaa krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu katastritunnus on 65101:003:0482.

Perila külas, Piibelehe kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Raasiku Vallavalitsus võttis vastu 04.05.2009.a korralduse nr 171 „Perila külas, Piibelehe kinnistul ja lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine". Raasiku Vallavalitsuse 13.03.2009.a korraldusega nr 106 algatatud Piibelehe kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiks on 1,0 ha kinnistu maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse, heakorra- ja keskkonnakaitseliste põhimõtete lahendamine. Planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju. Maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu katastritunnus on 65101:004:0324.

Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine

Raasiku Vallavolikogu 14.04.2009.a otsusega nr 23 algatati Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine olemasoleva alajaama demonteerimiseks, uue alajaama planeerimiseks, kaherealise 330 kV õhuliini rajamiseks, ehitusõiguse määramiseks, juurdepääsuteede, lahendamiseks, heakorra- ja keskkonnakaitse tagamiseks.
Kuna detailplaneeringu elluviimisega kaasnevad tegevused omavad eeldatavalt olulist keskkonnamõju, võeti vastu Raasiku Vallavalitsuse 24.04.2009.a korraldus nr 167 „Järsi külas, Koobitsa, Krimpli, Luunimäe, Sepa, Paunaste ning AJ Aruküla maaüksustel ja lähialal algatatud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine".

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on planeeringu elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning meetmete väljapakkumine negatiivsete mõjude leevendamiseks.

Detailplaneeringu koostamise taotleja on OÜ Põhivõrk (Kadaka tee 42 Tallinn 12915), koostamise algataja on Raasiku Vallavolikogu, detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldaja on Raasiku Vallavalitsus (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201) ning kehtestaja on Raasiku Vallavolikogu.

 

Perila külas Piibelehe kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 24.04.2009. a korraldusega nr 166 vastu võtnud Raasiku vallas Perila külas Piibelehe (65101:004:0324) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.05.-27.05.2009.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.eehiljemalt 27. maiks 2009.a kella 17.00.
 

Aruküla alevikus Gustavi kinnistul ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavolikogu 14.04.2009. a otsusega nr 28 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas Aruküla alevikus Gustavi (65101:003:0030) kinnistul ja lähialal (reformimata riigimaal elektriliini rajamiseks). Detailplaneeringu eesmärgiks on elamumaa kolmeks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringuala suurus on 9056 m2. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

 

Kalesi külas Kullerkupu kinnistul ja lähialal detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavolikogu 14.04.2009. a otsusega nr 25 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kalesi külas Kullerkupu (65101:003:0338) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 1,5 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamumaa jagamine kolmeks krundiks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotlejad on Külli ja Valter Kerson. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Kurgla külas Sinipõllu kinnistul ja lähialal detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavolikogu 14.04.2009. a otsusega nr 24 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kurgla külas Sinipõllu (65101:002:0613) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 1,3 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa jagamine kaheks krundiks, sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Veiko Sinimäe. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut

Järsi külas Koobitsa, Krimpli, Luunimäe, Sepa, Paunaste ja AJ Aruküla maaüksustel ja lähialal detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavolikogu 14.04.2009. a otsusega nr 23 algatati detailplaneering Raasiku vallas Järsi külas Koobitsa (65101:003:0228) 18,59ha, Krimpli (65101:002:0174) 13,2ha, Luunimäe (65101:002:0231) 5,12ha, Sepa (65101:002:0139) 46,28ha, Paunaste (65101:002:0179) 0,42ha ja AJ Aruküla (65101:002:0049) 4,65ha maaüksustel ja lähialal ulatuses, mis hõlmab kogu loodavat võrguühendust. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva Aruküla alajaama demonteerimine ja uue alajaama ehitamine uude asukohta ning uue kaheahelalise 330 kV sisseviigu ehitamine olemasolevalt Balti- Harku 330 kV õhuliinilt. Planeeringuga kavandatakse maaüksuste piiride ja sihtotstarbe muutmist, määratakse ehitusõigus, lahendatakse juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määratakse vajalikud piirangud ja servituudid. Detailplaneeringu algatamise taotleja on OÜ Põhivõrk volitatud esindaja Raimond Truus. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Perila külas Piibelehe kinnistul ja lähialal detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavalitsuse 13.03.2009. a korraldusega nr 106 algatati detailplaneering Raasiku vallas Perila külas Piibelehe (65101:004:0324) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on 10000 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Oleg Doikin. Detailplaneering koostatakse vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Raasiku vallas Tõhelgi külas Kivisilla I kinnistul ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavolikogu 10.02.2009. a otsusega nr 11 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas Tõhelgi külas Kivisilla I (65101:003:0571) kinnistul ja lähialal. Raasiku Vallavolikogu 10.03.2009. a otsusega nr 18 määrati detailplaneeringu koostamisel tekkinud nimeta erateedele ametlikud kohanimed: Kivisilla tee, Tiigi tee, Tiigi põik.

Raasiku alevikus Vana-Postijaama tn 10 kinnistul ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavolikogu 10.03.2009. a otsusega nr 17 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas Raasiku alevikus Vana-Postijaama tn 10 (65101:003:0730) kinnistul ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamumaa kaheks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsutee planeerimine, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringuala suurus on 7264 m2. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Igavere külas Linnumäe tee 2, Linnumäe tee 3, Linnumäe tee 4 ja Linnumäe tee 5 kinnistutel ja lähialal detailplaneeringu algatamine

Raasiku Vallavalitsuse 27.02.2009. a korraldusega nr 93 algatati detailplaneering Raasiku vallas Igavere külas Linnumäe tee 2 (65101:003:0650), Linnumäe tee 3 (65101:003:0653) Linnumäe tee 4 (65101:003:0654) ja Linnumäe tee 5 (65101:003:0655) kinnistutel ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on kehtiva detailplaneeringuga määratud vee- ja kanalisatsioonilahenduste muutmine. Detailplaneeringu algatamise taotleja on Ülle Oja. Detailplaneering koostatakse vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule

Raasiku alevikus Tallinna mnt 2 kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu vastuõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 20.02.2009. a korraldusega nr 79 vastu võtnud Raasiku vallas Raasiku alevikus Tallinna mnt 2 (65101:007:0340) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on ärimaa kolmeks krundiks jagamine, kahe krundi osas sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.03.-25.03.2009.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ning Raasiku raamatukogus, Raasiku alevikus Tallinna mnt. 21.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.ee hiljemalt 25. märtsiks 2009.a kella 17.00.
 

Pikavere külas Saarevälja kinnistul ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavolikogu 10.02.2009. a otsusega nr 12 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas Pikavere külas Saarevälja (65101:004:0313) kinnistul ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringuala suurus on 12524 m2. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule

Tõhelgi külas Kivisilla I kinnistul ja lähialal detailplaneeringu kehtestamine

Raasiku Vallavolikogu 10.02.2009. a otsusega nr 11 kehtestati detailplaneering Raasiku vallas Tõhelgi külas Kivisilla I (65101:003:0571) kinnistul ja lähialal. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneeringuala suurus on ~24 ha, planeeringuga moodustatakse 48 ühepereelamu krunti, 5 suuremat avalikult kasutatavat haljasala, 4 teede ja tänavate maad ning 1 elektrienergia tootmise maa. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Raasiku alevikus Kambi kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 06.02.2009. a korraldusega nr 56 vastu võtnud Raasiku vallas Raasiku alevikus Kambi (65101:007:0105) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on ärimaa kruntideks jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.
Vastavalt kinnistu omaniku taotlusele soovitakse detailplaneeringuga moodustatava eratee nimeks määrata Kambi tee.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.02.-04.03.2009.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ning Raasiku raamatukogus, Raasiku alevikus Tallinna mnt. 21.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.eehiljemalt 04. märtsiks 2009.a kella 17.00.


Kalesi külas Kalesi kuivati kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 06.02.2009. a korraldusega nr 55 vastu võtnud Raasiku vallas Kalesi külas Kalesi kuivati (65101:003:0343) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on tootmismaa kaheks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.02.-04.03.2009.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.eehiljemalt 04. märtsiks 2009.a kella 17.00.


Raasiku alevikus Vana-Postijaama 10 ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 30.01.2009. a korraldusega nr 44 vastu võtnud Raasiku vallas Raasiku alevikus Vana-Postijaama 10 (65101:003:0730) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamumaa kaheks krundiks jagamine, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.02.-25.02.2009.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ning Raasiku raamatukogus, Raasiku alevikus Tallinna mnt. 21.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201 või e-posti aadressil anne.varbla@raasiku.eehiljemalt 25. veebruariks 2009.a kella 17.00.

 

Igavere külas Jäätma kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu vastuvõtmine

Raasiku Vallavalitsus on 09.01.2001. a korraldusega nr 1 vastu võtnud Raasiku vallas Igavere külas Jäätma (65101:003:0482) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 4,4 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada 8 elamukrunti, 1 transpordimaa-, 1 sotsiaalmaa- ning 1 tootmismaa krunt, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering sisaldab Raasiku valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.01.-04.02.2009.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 04. veebruariks 2009.a kella 17.00 või e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee

Pikavere küla Saarevälja kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Raasiku Vallavalitsus on 19.12.2008. a korraldusega nr 562 vastu võtnud Raasiku vallas Pikavere külas Saarevälja (65101:004:0313) kinnistul ja selle lähialal koostatud detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, heakorrastuse, tehnovõrkude ning haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine. Detailplaneering on koostatud vastavalt Raasiku valla üldplaneeringule.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.01.-28.01.2009.a tööpäeviti Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24.
Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 28. jaanuariks 2009.a kella 17.00 või e-posti aadressil raasiku.vald@raasiku.ee.