2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Detailplaneeringu vastuvõtmine Aruküla alevikus Võidu tn 11 katastriüksusel

Raasiku Vallavalitsus on 11.06.2018 korraldusega nr 166 vastu võtnud detailplaneeringu Aruküla alevikus asuva Võidu tn 11 kinnistu jagamiseks. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 20.06-04.07.2018 Raasiku vallamaja kantseleis, Aruküla alevikus Tallinna mnt 24 ja veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.

Otselink detailplaneeringu materjalide juurde: https://rpis.andmevara.ee/RPISMEN/pages/main.jsf?pid=NjI1MzM5OQ

Detailplaneeringu koostas Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks üksikelamute rajamiseks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Avaliku väljapaneku ajal saavad esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 04.07.2018. a kella 17.00, e-posti aadressil krista.kohv@raasiku.ee või veebilehel https://rpis.andmevara.ee/.