2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kalesi külas Kaasiku ja Kumma kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 11.09.2018. a otsusega nr 49 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kalesi külas Kaasiku (65101:003:0552)  ja Kumma (65101:003:0553) katastriüksustel ning lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa ja elamumaa sihtotstarbega katastriüksuste osaline jagamine kolmeks elamumaa krundiks, kruntidele ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtivat Raasiku valla  üldplaneeringut muutev. Otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.