2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Kulli külas Väljaotsa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 08.05.2018. a otsusega nr 28 algatati detailplaneering Raasiku vallas Kulli külas Väljaotsa (65101:002:0055) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 12 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine elamu- ja maatulundusmaa kruntideks, ehitusõiguse määramine, juurdepääsuteede, parkimise, tehnovõrkude, heakorrastuse ja haljastuse lahendamine, vajalike piirangute ja servituutide määramine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Raasiku valla kehtiva üldplaneeringuga. Nimetatud otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.