2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Raasiku alevikus Estra katastriüksuse detailplaneeringu avalikustamine

 

Raasiku Vallavalitsus on 12.03.2018 korraldusega nr 61 vastu võtnud detailplaneeringu Raasiku alevikus asuva Estra kinnistu jagamiseks. Detailplaneeringu on koostanud Raivo Tabri Arhitektuuribüroo OÜ.

Detailplaneeringuga toimub ca   7.73 ha suuruse elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse jagamine, uute elamukruntide moodustamine ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestus­tingi­mus­te määramine, juurdepääsuteede lahendamine, liikluskorralduse ja tehnovõrkudega varustamise ning haljastuse põhimõtete lahendamine vastavalt Raasiku valla kehtivale üldplaneeringule.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.07-01.08.2018 Raasiku Vallavalitsuse ruumides aadressil Tallinna mnt 24, Aruküla alevik ja ruumilise planeerimise infosüsteemis (RPIS) https://rpis.andmevara.ee/.

Avaliku väljapaneku ajal saavad kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid detailplaneeringu kohta esitada kõik isikud. Märkused ja ettepanekud esitada Raasiku vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 01.08.2018. a kella 17.00 e-posti aadressil krista.kohv@raasiku.ee.