2018. aasta detailplaneeringud

« Tagasi

Raasiku alevikus Tiigi tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Raasiku Vallavolikogu 12.06.2018. a otsusega nr 31 algatati detailplaneering Raasiku vallas Raasiku alevikus Tiigi tn 6 (65101:001:0272) kinnistul ja lähialal. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1700 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus elamumaa katastriüksuseks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtivat Raasiku valla  üldplaneeringut muutev.

Otsusega jäeti keskkonnamõjude hindamine algatamata, kuna planeeringuga ei ole ette näha olulist keskkonda kahjustavat mõju.